10.11.2023 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/6 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuza Yerleşen Adaylardan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanun'un 4/B Maddesi Kapsamında Çalışanlara İlişkin Ek Duyuru

KPSS-2023/6 Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Kurumumuz sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adayların atama başvuru evraklarının tetkikinden ve şifahi yapılan görüşmelerde, halen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapanların bulunduğu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin üçüncü paragrafının, “ … Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şeklinde değiştirilmiş olup bu hükme istinaden Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden halihazırda görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sözleşmelerini yenilemeyeceklerine ilişkin talepleri olsa dahi, sözleşme bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmeden Kurumumuzda 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Kurumumuza KPSS-2023/6 sonucu 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak yerleştirilmesi yapılan adaylardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda aynı statüde çalışanların mağduriyet yaşamamaları adına sözleşme feshi veya sözleşme yenilememe durumunda yukarıdaki yapılan açıklamaları dikkate alarak hareket etmeleri,

Önemle ilan olunur.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
Duyuru.pdf