Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sağlık Verisi Paylaşımı

KURUM SAĞLIK VERİLERİNİN PAYLAŞIMI


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 35 inci maddesinde "Kurum, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan verileri, veri sahibinin noter onaylı muvafakati olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılabilir. Kurum, bunların dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hâle getirdiği verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlar için kamu idareleri, bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversiteler ile ücretsiz olarak paylaşabilir. Anonim hâle getirilen verinin tüzel kişilere ait olması hâlinde bu fıkrada sayılanlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilere tüzel kişinin noter onaylı muvafakati alınmak kaydıyla ücretli olarak verilebilir. Veri paylaşılan kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler, paylaşılan verinin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında, veri paylaşımı yapılanlar da dâhil olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." denilmektedir.

 

 

Sağlık Verisi

Sağlık verisi, genel sağlık sigortası uygulamalarına yönelik her türlü veriyi ifade eder.

 

 

 

 

Kişisel Sağlık Verisi

 

 

Kişisel sağlık verisi; kişilerin, doğrudan veya dolaylı tanınmasına ve bu şekilde kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaatları dâhil sağlık bilgilerinin açığa çıkarılmasına imkân sağlayan verileri ifade eder.

 

 

Kişisel Veri

 

Kişisel veri; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan veya dolaylı bir şekilde sahip olduğu özellikleri ile birlikte tanınabilmesine ve bu şekilde kişisel bilgilerin açığa çıkarılmasına imkân sağlayan veri ve ticari sırları ifade eder.

 

 

Ticari Sır Niteliğindeki Veriler
Ticari sır niteliğindeki veriler; bir ticarî işletme veya şirketin kendisine veya muvafakatı çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere verilme durumları hariç olmak üzere;  bir ticarî işletme veya şirketin herkes tarafından bilinmeyen ve elde edilemeyen, başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması halinde ilgili ticari işletme veya şirketin zarar görme ihtimali bulunan ve ticarî işletme veya şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için ticari önem atfettikleri her türlü bilgi ve belgeyi ifade eder.

Sağlık Verileri Paylaşımının Kapsamı
Kişiler, kendisine ait kişisel sağlık verisinin işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri öğrenmek üzere Kurum taşra birimlerine müracaatta bulunabilirler.
Kişiler, verileri eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini Kurum taşra birimlerine müracaatta bulunarak isteyebilirler.


Kişisel Sağlık Verisinin Paylaşılması
Kişisel sağlık verileri;
-Kişinin kendisi veya kişinin noter onaylı açık rızası ile diğer gerçek veya tüzel kişiler,
-Mahkeme kararı ile kişinin verilerine erişim izninde yetkilendirilmiş kişiler,
-Müvekkili tarafından verilen vekâletnamede avukatın kişisel sağlık verilerini talep edebileceğinin belirtilmiş olması şartıyla ilgili avukatı,
ile ücretsiz olarak paylaşılabilir veya gerekçesi açıklanarak veri talepleri reddedilebilir.

Kamu İdarelerinin Sağlık Verisi Talepleri  
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları veriler için Kurumumuza başvuruda bulunabilir.
Ancak, söz konusu kamu idareleri ile kişisel sağlık verisi hiçbir şekilde paylaşılmaz.

 

Belirtilen kamu idareleri ile kişisel sağlık verisi içermeyecek şekilde anonim hale getirilmiş veriler ile kişisel sağlık verisi dışındaki ticari sır niteliğindeki veriler ücretsiz paylaşılabilir veya gerekçesi açıklanarak veri talepleri reddedilebilir.

 

 

Araştırma, Planlama Ve İstatistik Amaçlı Sağlık Verisi Talepleri

 

Bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversitelerin araştırma, planlama ve istatistik amaçlı ihtiyaç duydukları sağlık verisi talepleri;

 

 

a) Veri talebine esas çalışmanın, Ülkemiz ve Kurum sağlık stratejileri ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkısı, genel sağlık sigortası uygulamalarının geliştirilmesine etkisi ve Kurumsal öncelikler, verilerin ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek nitelikte olup olmadığı gibi ölçütlere göre Veri Paylaşım Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülmesi,
b) Kişisel sağlık verisi ve ticari sır niteliğinde veri içermemesi,

 

şartıyla ücretsiz karşılanır.

 

Bu kapsamda yapılacak başvurular, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne “Form ve Dilekçeler” başlığı altında bulunan “Veri Paylaşım Talep Formu” ile yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager