Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik Kazaları

 

1-25/02/2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile trafik kazalarına bağlı sağlık hizmet bedellerinin karşılanması görevi Kurumumuza verilmiştir. Bahse konu yasanın 98 inci maddesinde; "Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” ifadesi yer almaktadır.

2-Trafik kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerine ait bedeller, kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde Kurumumuzca karşılanmaktadır.

3-Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde Kurumumuzca karşılanmaktadır.

4-Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde Kurumumuzca karşılanmaktadır. Acil hallerde Kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucuların da başvurulabilir.

5-2918 sayılı Kanunun 98 inci maddesi gereği kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadıklarına bakılmaksızın, ülkemizde geçirilmiş trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına ve uyruğuna bakılmaksızın Kurumumuzca karşılanmaktadır.

6-Trafik kazası ile ilişkili hastalıkların devam eden tedavileri de Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu başvuruların hastane tarafından Kurumumuz Medula sistemine girilirken "trafik kazası provizyonu" seçilerek kayıt edilmesi gerekir. Bu nedenle önceki kayıtlarınıza bağlı olarak kayıt esnasında uyarı verilmektedir.

7-Acil hallerde Kurumumuzla sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanır. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacaktır. Ancak bu süre 6 ayı geçemez.

8-Trafik kazası nedeniyle ilk müdahalenin sözleşmesiz SHS’de sağlanması halinde, SUT hükümlerine göre yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmamaktadır. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra Kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca Kurum tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliğinde ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri haller ve kişiler tanımlanmıştır.

9-Trafik kazalarına bağlı sağlık giderleri kişilerin genel sağlık sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği usul esaslarına göre Kurumumuzca karşılanmaktadır. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra, kazazede sağlık hizmet sunucusu tarafından acil halinin sona erdiği ile ilgili olarak bilgilendirilir. Sonrasında Kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca Kurum tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliğinde ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri haller ve kişiler tanımlanmıştır.

10-Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanmaktadır. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus olmayıp, gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılacak bir kriterdir.

11-Trafik kazaları sebebiyle sunulan sağlık hizmetleri ile bu tedavilere bağlı olarak kazazedelerin gereksinimi olan ilaç ve tıbbi malzemeler, Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esaslarına göre Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Hasta alt bezi ve sonda gibi malzemeler, Kurumumuz ile Sözleşmeli Satış merkezleri ve Eczanelerden temin edilebilmektedir. Hasta reçetesi, rapor ve trafik kazası ile ilgili belgeler ile temin edilebilir. Bunun dışında kalan ve kişiler tarafından karşılanmış tıbbi malzeme teminlerinde İl Müdürlükleri Sağlık / Şahıs Geri Ödeme birimlerine evraklar ile başvurulmalıdır.

12-Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

13-Trafik kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerine ait bedeller, kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde Kurumumuzca karşılanmaktadır. Trafik kazası ile ilgili beyan ve ilgili belgeler ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti sunan Kurum ile sözleşmeli birimlere başvurulabilrir. İstisnai olarak trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmaz.

14-Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan müdahaleler ve ameliyatlar Kurumumuzca karşılanmaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager