Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Hakkımızda

Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun, kaliteli, kolay erişilebilir ve vatandaş memnuniyeti odaklı yönetim anlayışını kamuda etkin kılabilmek, tüm kamu kurumları gibi Sosyal Güvenlik Kurumumuz içinde temel hedefler arasındadır. Bu amaçla tüm kamu kurumları gibi SGK’ya da kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırma zorunluluğu getirilmiştir.


Stratejik planlama, yönetimi önceden sistemli düşünmeye sevk etmesi ve kurum içi çabaların daha iyi ve sistematik olarak koordine edilmesi gerekliliğini beraberinde getireceğinden, kurumun temel hedef ve politikalarını daha kesin biçimde saptamaya yöneltmesi ve beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olması açısından önem taşımaktadır.

 

Değişim ve dönüşüm için bir yol haritası olan stratejik yönetim; geleceğe yönelik günlük kararların etkilerine vurgu yapması ve uzun vadeli bakış açısı taşıması özelliğiyle, hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi, esnek ve uyum sağlayıcı bir niteliği beraberinde getirmesi anlamında ilerlemenin en kolay yolu olarak da algılanmalıdır.
   

Bu doğrultuda, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 19’uncu  maddesinde Kurumumuz danışma birimleri arasında belirtilen Strateji Geliştirme Başkanlığı, Kanunun yürürlüğe girdiği 16.5.2006 tarihinde ihdas edilmiştir. 


5502 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde ise Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri sayılmıştır:
a) Ulusal kalkınma plânı, strateji ve politikaları, yıllık program, 33 üncü maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate alarak, Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal güvenlik amaç, strateji ve politikalarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
ç) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, alınması gerekli önlemleri önermek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
d) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile malî hizmetler birimine verilen görevleri yerine getirmek.
e) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek.
f) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici etki analizi yapmak.
g) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulunun 11/11/2011 tarihli ve 2011/309 sayılı kararı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 5 daire başkanlığı kurulmuş iken, Yönetim Kurulunun 17/11/2016 tarih ve 2016/424 sayılı kararı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Makamının 15/12/2016 tarihli ve 6775025 sayılı Oluru ile daire başkanlığı sayısı altıya çıkarılmış ve aşağıdaki daire başkanlıkları kurulmuştur:

1. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
2. Bütçe Daire Başkanlığı
3. Gelir Muhasebe Daire Başkanlığı
4. Gider Muhasebe Daire Başkanlığı
5. İç Kontrol Daire Başkanlığı
6. Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager