Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Hakkında Duyuru

24.05.2019

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.  Giriş Sınavı sözlü olarak 8 Temmuz 2019 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasını (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

e) Giriş sınavının yapıldığı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

d) ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek alan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurular E-devlet (https://www.turkiye.gov.tr)  üzerinden 10-17 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve onayla butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

e) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; başvuru formuna 4,5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

3. SINAV KONULARI

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve iktisadi analiz).

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Uluslararası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku.

2) Medeni Hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç)

3) Borçlar Hukuku.

4) Ticaret Hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).

5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku.

6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

d) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

e) Matematik, istatistik aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen, yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

4. DEĞERLENDİRME

A. Sözlü sınavda adaylar;

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentler İçin 10'ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C. Asil ve yedek listelerde sıralama yapılırken, KPSS puan türünden alman puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. Sınavda başarılı olanların listesi duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle sözlü sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

D. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenerek sınav sonucunun ilin edildiği tarihi takip eden 3 ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.

5. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkalığa Ziyabey Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

6. ATANMA

Sınavda başarılı adayların, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen şartları taşımak ve Kurumca ilan edilen süre içerisinde belgeleri ibraz etmek kaydıyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

İLETİŞİM:

Personel Daire Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Tel: 0312 207 8443 - 8411 - 8539 
Fax: 0312 207 81 44
E-posta: pdsinav@sgk.gov.tr

 
 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager