Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Hakkımızda

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

               02/11/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmış ve emeklilik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

            Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan tescil, hizmet ve borçlanma işlemlerini yürütmek, sosyal güvenlik mevzuatında yer alan emeklilik işlemlerini yürütmek, görev alanına ilişkin konularda sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle ilgili Kanunlar uyarınca Kurumca yapılması düzenlenen aylık bağlama ve ödeme işlemlerini yapmak, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, görev alanına giren konularla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek, görev alanına giren konularda sigortalı ve hak sahiplerini sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

             Yönetim Kurulunun 17/11/2016 tarihli ve 2016/424 sayılı Kararına istinaden aşağıda isimleri geçen daire başkanlıkları oluşturularak görev tanımları belirlenmiştir.


Arşiv Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Genel Müdürlüğün arşiv işlemlerini yürütmek. 

b) Genel Müdürlüğün evrak sevk ve idare işlemlerini yürütmek. 

c) Genel Müdürlüğe ait arşivlerde bulunan sigortalı/iştirakçi ve emekli dosyaları ile defter, klasör ve diğer evrakı muhafaza etmek, bunlardan işlem yapılacak olanları günlük olarak diğer daire başkanlıklarına göndermek, işlemleri biten dosyaları bölmelerinde arşivlemek. 
ç) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) öncesi icra daireleri tarafından gönderilmiş ve kayıtlara işlenmiş icra talimatlarından, hatalı olduğu tespit edilen kayıtları düzelterek ilgili daire başkanlığına bildirmek. 
d) Sigortalı/iştirakçi dosyalarında bulunan, mahkeme veya yetkili makamlar ya da sigortalı/iştirakçi, emekli, dul ve yetimler tarafından talep edilen belgelerle ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak. 
e) Genel Müdürlüğün görev alanına girmeyen evraka ilişkin yazışma işlemlerini yapmak. 

f) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 

g) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
ğ) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 
 

 

Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ilişkin olarak; 
a) Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlara ilişkin kanunlarda öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek. 
b) Gelir ve aylık bağlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
c) Görev alanına giren konulardaki rücu davalarına esas peşin sermaye değerlerinin hesaplanması işlemlerini yürütmek. 
ç) Sigortalı veya hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların her ay düzenli bir şekilde ödenmesini sağlamak. 
d) Bağlanan gelir ve aylıkların durdurulması, kesilmesi, durum değişiklikleri ve kesilen gelir ve aylıkların yeniden başlatılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
e) Evlenme ve cenaze ödeneği ile toptan ödeme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
f) 2829 sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetimlere bağlanan müşterek aylıklar içindeki katılım paylarının tahsil ve tediye edilmesi işlemlerini yapmak veya yapılmasına aracılık etmek. 
g) Banka ve adres değişikliği işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
ğ) Gelir ve aylık sahiplerinin kimlik ve ödeme bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak. 
h) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
ı) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
i) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
j) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Görevleri 

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalıların tescil ve hizmet kayıtlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan, sosyal güvenlik destek primi kapsamında çalışanların 01/03/2016 tarihinden önce tescil, terk ve yeniden sigortalılık işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların tescil ve hizmet kayıtlarını tutmak, mükerrer tescil ve hizmet kayıtlarını düzeltmek, eksik girilen veya hiç girilmeyen bilgilerin tescil ve hizmet kütüklerine işlenmesini ve tek hizmet kütüğü oluşturulmasını sağlamak.

ç) Birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olanların esas statüsünün tespitini yapmak, geçerli olmayan statüde geçen hizmet sürelerinin esas alınan statüye aktarılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi olan sigortalıların yurtdışı borçlanma hariç olmak üzere borçlanma işlemleri ile ihya işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. 
e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların meslek kodunun belirlenmesini ve değişikliklerin yapılmasını sağlamak. 
f) Devredilmemiş banka sandıklarının sigortalılık, borçlanma, hizmet bildirme ve birleştirme ile ilgili işlemlerine ilişkin tereddüt edilen hususlar hakkında görüş bildirmek. 
g) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında olup Kuruma devredilen sigortalıların tescil işlemleri ile hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerini yürütmek. 
ğ) 2925 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalıların tescil, terk ve hizmet kayıtlarına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. 
h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı veya itibari hizmet süresine tabi olup olmadıkları ile bu kapsamdaki işyerlerinden yapılan bildirimlerin takip işlemlerini yürütmek. 
ı) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında bulunan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılar hakkında, Kanunun 28 inci maddesi uyarınca gerekli işlemleri yapmak. 
i) Görev alanına giren konularda idari para cezası uygulanması gereken fiillerin tespitini yapmak ve bu fiillere ilişkin idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 
j) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
k) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
l) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Kamu görevlilerinin kendilerine ve vefatları halinde hak sahiplerine ilk ödeme niteliğindeki emeklilik/yaşlılık, malullük, dul ve yetim/ölüm aylıklarını bağlamak ve ödemek, gerekli hallerde artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması işlemlerini yapmak veya toptan ödeme kararlarını çıkarmak. 
b) 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamına girenlerin kendilerine, vefatları halinde hak sahiplerine ilk ödeme niteliğindeki vazife ve harp malullüğü aylığı/vazife ve harp malullüğü dul ve yetim aylığını bağlamak ve ödemek, gerekli hallerde artırılması, azaltılması (emsal aylık girişlerinin yapılmasının sağlanması, buna ilişkin tadil kararlarının çıkarılması), kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemlerini yapmak. 
c) 5434 sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesine istinaden, vazife ve harp malullerinin kendilerine, vefat edenlerin dul ve yetimlerine/hak sahiplerine ilişkin ek ödeme kararlarını oluşturmak, artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden tahakkuk işlemlerini yapmak. 
ç) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Vazife Malullüğü Tespit Kurulu marifetiyle vazife malullüğünün tespitini yapmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek. 
d) 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesi kapsamında sayılan vazife ve harp malullerinin intibak işlemlerini yapmak. 
e) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, dışardan atanan bakanlar, Yasama Organı üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri ile vefatları halinde hak sahiplerine ilk ödeme niteliğindeki aylıklarını bağlamak ve ödemek, gerekli hallerde artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemlerini yapmak. 
f) Kamu görevlilerinin kendilerine veya vefatları halinde hak sahiplerine ilk ödeme niteliğindeki emekli ikramiyelerini ödemek. 
g) Emeklilik/yaşlılık, malullük, vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat edenlerden dolayı ilgili mevzuatı uyarınca ölüm yardımı/cenaze ödeneği kararlarını çıkarmak. 
ğ) Dul ve yetim/ölüm aylığı alan eş, kız çocuklar ile anne adına ilgili mevzuatı uyarınca evlenme ikramiyesi, evlenme ödeneği kararlarını çıkarmak. 
h) Her türlü zam ve tazminat ile ödemelere (makam veya yüksek hakimlik, görev veya temsil tazminatı, kadrosuzluk tazminatı ve 5434 sayılı Kanunun Ek 81 inci maddesine göre ek ödeme) müstahak olan emeklilik/yaşlılık, malullük, vazife ve harp malullüğü ile dul ve yetimlere/hak sahiplerine ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca kararları çıkarmak ve ilk ödeme niteliğindeki söz konusu ödemeleri yapmak, gerekli hallerde değiştirmek, yükseltmek veya kesmek. 
ı) Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde çalışmakta olan vatandaşlarımızdan çalışmaya başlamadan önce 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi ilk defa hizmeti olanların birleştirilmiş hizmetleri üzerinden veya yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak (borçlanma işlemleri hariç) suretiyle, aylık bağlanmasına hak kazananların kendilerine, vefatları halinde hak sahiplerine ilk ödeme niteliğindeki emeklilik/yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim/ölüm aylıklarını bağlamak ve ödemek, gerekli hallerde artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması işlemleri ile kısmi aylıkların tam aylığa yükseltilmesi işlemlerini yapmak. 
i) 2829 sayılı Kanuna göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki hizmetler esas alınarak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler tarafından aylık bağlananlara ilişkin kayıtların girişini yapmak. 
j) İlgili kanunlarında bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle Kurumca ödenmesi düzenlenen aylıkların bağlanması, ilk ödeme niteliğindeki ödemeler ile tazminat ve ölüm yardımı yapılması, aylıkların gerekli hallerde kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemlerini yapmak. 
k) Görev alanına giren konulardaki il müdürlüklerince yürütülen rücu davalarına esas peşin sermaye değerlerinin hesaplanması işlemlerini yürütmek. 
l) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
m) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
n) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
o) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığının Görevleri 

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile hak sahiplerinin tescil ve hizmet kayıtlarını oluşturmak. 
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile hak sahiplerinin hizmet bilgilerinin hizmet başlangıç tarihinden itibaren ilgili kurumlarca elektronik ortamda Hizmet Takip Programına (HİTAP) girilmesini takip etmek. 
c) 5434 sayılı Kanunun mülga 105 inci veya 5510 sayılı Kanunun 57 nci maddeleri uyarınca emeklilikte geçerli doğum tarihlerini tespit etmek. 
c) Hizmet tespiti, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde geçen hizmetler dâhil hizmet birleştirmesi, tasfiye olan hizmetlerin ihyası, kazançların tespiti ve intibak işlemlerini yapmak. 
d) 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere tabi kurumlarda çalışan personel ile diğer kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin statüsünü tespit etmek ve özelleştirme kapsamındaki kurumlarda çalışanların tescil ve hizmet işlemlerini yapmak. 
e) 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin son fıkrası, Ek 71, mülga Ek 76, mülga geçici 192 ve mülga geçici 218 inci maddeleri ile kadro ihdası yapılmamış olmakla birlikte kuruluş kanunları gereğince 5434 sayılı Kanuna tabi olanların derece-kademe, ek gösterge, kıdem aylığına esas hizmet yılını tespit ederek Kurumla ilgilerini kurmak, intibaklarını takip etmek, toplam hizmet süreleri ile emeklilikte tabi olacakları yaş hadlerini belirlemek. 
f) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalıların fiili hizmet süresi zammı veya itibari hizmet süresine tabi olup olmadıkları ile bu kapsamdaki işyerlerinden yapılan bildirimlerin takip işlemlerini yürütmek. 
g) Memuriyetleri esnasında açıkta geçen sürelerinin fiili hizmetten sayılıp sayılmayacağına ilişkin işlemleri yapmak.
ğ) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadın sigortalılar hakkında, Kanunun 28 inci maddesi uyarınca gerekli işlemleri yapmak. 
ı) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların, yurtdışı borçlanma hariç olmak üzere, borçlanma işlemlerini yapmak. 
i) Personel mevzuatına göre aylıksız izinde geçen sürelerine ilişkin işlemlerini yapmak. 
j) Görev alanına giren konularda idari para cezası uygulanması gereken fiillerin tespitini yapmak ve bu fiillere ilişkin idari para cezalarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 
k) Görev alanına giren konularla ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve kamu kurum ya da kuruluşlarına görüş bildirmek veya görüş almak. 
l) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
m) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
n) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Kamu görevlilerinden kendilerine ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanmış olan emeklilik/yaşlılık, malullük, dul ve yetim/ölüm aylıklarına ilişkin tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan aylık, ikramiye, tazminat, ek ödeme ve benzeri ödemelere ilişkin fark ödemelerini yapmak, fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarmak, toptan ödeme kararları ile tahakkuk ettirilen ödemeleri yapmak. 
b) Emeklilik sonrası yeniden göreve girmeleri nedeniyle aylığı kesilen kamu görevlilerinin ikinci emeklilik işlemlerine ilişkin aylık bağlama kararları kapsamında aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerini yapmak. 
c) Kamu görevlilerinin kendilerine veya vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emeklilik/yaşlılık, malullük, vazife malullüğü (harp malullüğü ile 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında bağlanmış olan aylıklar dahil), dul ve yetim/ölüm aylıklarını gerekli hallerde kesmek. 
ç) 5434 sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesine istinaden, vazife ve harp malulleri ile bunların dul ve yetimlerine ek ödeme yapmak, vazife ve harp malullerinden ölenlerin çocuklarıyla vazife ve harp malullerinin öğrenim görmekte olan çocuklarına eğitim-öğretim yardımı yapmak. 
d) 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamına girenlere bağlanan vazife malullüğü aylıklarına ilişkin tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan fark ödemelerini (emsal aylık farkı, 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesi gereğince oluşan farklar vb.) gerçekleştirmek ya da fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarmak. 
e) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, milletvekilleri ile belediye başkanları ve bunların vefatları halinde hak sahiplerinin aylıklarına ilişkin tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan fark ödemelerini yapmak, fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarmak, bu aylıkları gerekli hallerde kesmek. 
f) Ölüm yardımı, cenaze ödeneği, evlenme ikramiyesi, evlenme ödeneği ve her türlü zam ve tazminat ile diğer ödemelere (makam veya yüksek hakimlik, görev veya temsil tazminatı, kadrosuzluk tazminatı ve 5434 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre ek ödeme) ilişkin kararlar/tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan fark ödemelerini yapmak, fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarmak, bu aylıkları gerekli hallerde kesmek. 
g) Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde çalışmakta olan vatandaşlarımızdan daha önce Emekli Sandığına veya ilk kez 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi hizmeti olanların birleştirilmiş hizmetleri üzerinden veya yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak suretiyle, aylık bağlanmasına hak kazananların kendilerine veya vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan aylıklara ilişkin tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan fark ödemelerini yapmak, fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarmak, bu aylıkları gerekli hallerde kesmek. 
ğ) Açılan davalar kapsamında tahakkuk ettirilen emekli ikramiyelerini veya emekli ikramiye farklarını ödemek. 
h) İlgili kanunlarında bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle Kurumca ödenmesi düzenlenen aylıkları ödemek, tadil kararları dolayısıyla ortaya çıkan aylık, tazminat ve benzeri ödemelere ilişkin fark ödemelerini yapmak, fazla veya yersiz ödemeleri tespit ederek borç çıkarmak. 
ı) Faturalı alacaklar olarak tabir edilen ve ilgili kanunlarda düzenlenen aylık, tazminat, emekli ikramiyesi ve ek ödeme ile diğer ödemeler ve yardımların tahakkuklarını oluşturmak, itirazları değerlendirip sonuçlandırmak. 
i) Daire başkanlığı görev alanında bulunan ve “Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik” kapsamına girenlere, faizsiz konut kredisi hak sahipliği belgesi düzenlemek. 
j) Aylıkların nakil işlemleri ile aylıklarını yurtdışından almak isteyenlerin transfer bilgi girişlerini yapmak. 
k) Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ilk ödeme niteliğindeki ödemeler dahil günlük ödemelere, devre aylıklarına ve görev alanındaki her türlü ödemelere ilişkin olarak 5018 sayılı Kanuna göre ödeme belgesi düzenlemek. 
l) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
m) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
n) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
o) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneğinin tespitine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
b) İş kazalarının tespiti ile iş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
c) Sağlık müstahaklık ve aktivasyon işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
ç) Geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin rücu işlemelerine esas tutarların belirlenmesine yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
d) Mevzuat alanına giren konularda idari para cezalarının tespitine yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 
e) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
f) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
g) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
ğ) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Kurum sağlık kurulları ile Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve esaslarına ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak. 
b) Malul sayılma ve maluliyet kontrolleri ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak. 
c) Meslek hastalığı tespiti, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı sürekli iş göremezlik derece tespiti ve birden fazla iş kazası/meslek hastalığı olması durumunda söz konusu derecelerin birleştirilmesine ve kontrollerine yönelik gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak. 

ç) 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma ve ağır engellilik tespitine ilişkin mevzuat çalışmalarını yapmak. 
d) İş kazası, meslek hastalığına bağlı sürekli iş göremezlik derecesi ile malullük vazife malullüğü, çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma ve ağır engellilik durumlarının tespitine, sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarına ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak. 
e) Çalışma gücünün en az % 60’ını kaybedip kaybetmediği, sürekli iş göremezlik derecesi ve çalışma gücü kaybı oranı ile ağır engellilik tespit işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
f) Kurum sağlık kurullarının çalışmalarını koordine etmek, sonuçları analiz edip değerlendirerek raporlamak, ilgili birimlerle paylaşmak, kurul çalışmalarındaki etkinliği artırıcı ve uygulamadaki eksiklikleri giderici gerekli tedbirleri almak. 
g) 5510 sayılı Kanunun, 25 inci maddesine göre malullük tespitleri, 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına ilişkin çalışma gücü kaybı oran tespitleri ve sekizinci fıkrasına ilişkin ağır engellilik hallerinin tespitleri ile meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespitlerini yapmak. 
ğ) Kurum sağlık kurullarının vermiş olduğu kararlara ilişkin itirazların ve Kurum dışından gelen taleplerin ön incelemesini yaparak evrakı değerlendirmek üzere Yüksek Sağlık Kuruluna iletmek. 
h) Yüksek Sağlık Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek, Kurul kararlarını analiz edip değerlendirerek raporlamak ve ilgili birimlerle paylaşmak. 
ı) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
i) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
j) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
k) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Genel Müdürlüğün risk haritasını oluşturmak, riskleri modellemek, söz konusu modelleri güncellemek ve modellenen risklere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek. 
b) Emeklilik hizmetlerine ilişkin kullanılacak Kurum içi ve Kurum dışı her türlü veriyi toplamak, bu verileri analiz etmek, istatistiki bilgileri üretmek, sonuçları değerlendirerek raporlamak, ilgili birimlerle paylaşmak ve izlemek. 
c) Emeklilik hizmetleri uygulamalarına yönelik risk kriterleri ve senaryolarını belirlemek, Kurum verilerine sürekli ve doğrudan erişim sağlayarak veriler üzerinden risk analizlerini gerçekleştirmek, sonuçları değerlendirerek raporlamak ve ilgili birimlerle paylaşmak ve izlemek. 
ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokol işlemlerini yürütmek. 
d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Kurumca paylaşılacak verilere dair iş ve işlemleri yürütmek. 
e) Kurum içi ve Kurum dışına verilecek olan Genel Müdürlüğün görev alanlarına ilişkin verilerin tek elde toplanarak raporlanması işlemlerini yürütmek. 
f) Genel Müdürlük iş ve işlemlerine ilişkin olarak yenilikçi projeler geliştirmek, raporlamak ve Genel Müdüre sunmak. 
g) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin mevzuat değişiklik ve çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak. 
ğ) Sigortalı ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak. 
h) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu, stratejik plan ve eylem planlarının yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak. 
ı) İl Koordinasyon Toplantısı sonucu gelen raporların daire başkanlıkları ile paylaşılması, sonuçlarının izlenmesi ve ilgili birimler ile koordinasyonun yürütülmesini sağlamak. 
i) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Sayıştay tarafından istenen bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na verilen cevapları toplayıp değerlendirmek. 
j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren soru önergelerinin ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak süresi içerisinde cevaplanmasını sağlamak. 
k) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
l) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
m) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri 

a) Genel Müdürlüğün bütçe planlamasını yapmak. 
b) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu tefrişat, büro malzemeleri ile kırtasiye ve sarf malzemelerin teminini sağlamak ve satın alma işlemlerini yapmak. 
c) Genel Müdürlüğün personel iş ve işlemlerini yürütmek. 
ç) Genel Müdürlüğün personel ihtiyacının planlaması ve eğitim işlemlerinin koordineli olarak yürütümünü sağlamak. 
d) Genel Müdürlüğün taşınır kayıtlarını tutmak ve taşınırların muhafazasını sağlamak. 
e) Genel Müdürlüğün donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve bilgi işlem altyapısı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütümünü sağlamak. 
f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı, BİMER, TBMM, Bakanlık ile Alo 170 hattından gelen talep, öneri, şikayet, başvuru, bilgi edinme talebi ve benzeri yazıların ilgili daire başkanlıklarınca süresi içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak. 
g) Birden fazla daire başkanlığını ilgilendiren ve diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularda koordinasyon sağlamak. 
ğ) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
h) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
ı) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

 

Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri 

a) İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin yapılması ve değiştirilmesi ile uygulanmasında yaşanan sorunların çözümü konularında yabancı ülke irtibat kurumları ile yapılacak müzakerelere ilişkin hazırlık çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı ve ilgili diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek ve ilgili diğer birimlerle birlikte toplantılara katılmak. 
b) Uluslararası ve ikili sosyal güvenlik sözleşmelerini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 
c) Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve kamu görevlileri hariç bu borçlanmalara göre aylık bağlanması işlemlerini yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak. 
ç) Vatandaşlarımıza yabancı ülkelerce bağlanan gelir ve aylıklar ile yapılan diğer yardımların ülkemizde ödenmesine aracılık etmek. 
d) Yurtdışı borçlanma ve sözleşmelere göre yabancı ülkelerde bulunanlara Kurumumuzca bağlanan gelir ve aylıkların yurtdışına transferini sağlamak. 
e) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
f) Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak. 
g) Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak. 
ğ) Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager