Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Malullük

1- Kimler malul sayılır?

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatına girdikten sonra, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma /meslekte kazanma gücünü en az % 60 oranında kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen kişiler malul sayılır. 

2- Maluliyete esas teşkil edecek rapor nasıl ve nerede hazırlanır?

Maluliyete ilişkin Kurum sağlık kurulunca yapılacak değerlendirmeye esas teşkil eden sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları yetkilidir. Bunlar Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleridir. Sigortalıların bu hastanelere sevki malul oldukları iddiasıyla başvuruda bulundukları, bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezleri veya il müdürlüklerince yapılır.

3. Kurum sağlık kurulu nedir? Görevleri nelerdir?

Kurum Sağlık Kurulları, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri inceleyerek ;

Çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını,

Erken yaşlanma halini,

Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını,

Malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullardır.

4.Kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara karşı itiraz edilebilir mi?

Sigortalılar, Kurum sağlık kurullarının kararlarına karşı bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurarak itiraz edebilir ve dosyalarının Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca yeniden değerlendirmesini talep edebilirler.

5.Yüksek Sağlık Kurulu itirazları değerlendirirken yeniden muayene eder mi?

Kurul, gerek görmesi halinde değerlendirdiği dosya sahibini muayene için davet edebilir, buna ilişkin karar dosyanın gönderildiği birime iletilir. Bildirim yazısında Kurulun huzurda muayene tarihi ve kararı, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun toplantı adresi, Kurulda muayeneyi kabul etmemesi veya belirtilen tarihte anılan Kurulda bulunmaması halinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirme yapılamayacağı hususları belirtilir. Kurulda muayenesine karar verilmekle birlikte, tıbbi olarak gelemeyecek durumda olanlar hakkında, karar veren kurum sağlık kurulunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünce görevlendirilen bir hekim tarafından yerinde muayene edilerek durum tespit tutanağı düzenlenir, imza altına alınır ve Kurula gönderilir.

6- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(b)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanunun malullük aylığının kesilmesine ilişkin 27 nci maddesinde, sigortalının bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları hallerinde malullük aylığının kesileceği öngörülmüştür.

 7- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(c)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

8- Devlet memurları, malullükleri ile ilgili olarak Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edebilirler mi?

Kurum Sağlık Kurulu tarafından verilmiş olan vazife malullüğü ve adi malullük kararlarına karşı Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulunabilirler.

9 -Maluliyette 4(a),(b),(c) ayrımı var mıdır?

4(a) ve 4(b)’de maluliyet sigortasından aylık bağlanma şartları açısından bir farklılık bulunmamaktadır. 4(c)’li sigortalılar için vazife malullüğü hükümleri uygulanır. 

10-Vücuttaki bütün kayıp oranları malul sayılmada toplanır mı? Değerlendirme nasıl yapılır? 

Sigortalıların çalışma gücü kayıp oranları Kurum sağlık kurulu tarafından Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir.Sigortalıların maluliyet tespitlerinde yönetmelik ekinde yer alan hastalık listesi dikkate alınır. Sigortalının sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücü kaybı oranının değerlendirilmesinde en ağır sekel (kalıcı) bulgu dikkate alınır. Ancak birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen çalışma olanağı vermediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilenler de malul sayılır.

11-İşe girmeden önce %60 oranında engeli olanlara malul aylığı bağlanır mı?

 Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özürleri sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Bu sigortalılar, 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 

12-   4(a) ve4(b liler malul aylığının bağlanabilmesi için nereye müracaat ederler? 

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerine müracaat ederler.

13-  Sigortalı başkasının bakımına muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranır mı?

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, gerekmektedir.

14-  Maluliyet aylığı için sigortalının işten ayrılması gerekir mi?

Kişiye malullük aylığı bağlanabilmesi için maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması gerekir.

15-  Maluliyet aylığı için 4/1-b kapsamında sigortalı olanların işyerini kapatması gerekir mi?

4(b)’li sigortalıya maluliyet aylığı bağlanabilmesi için işyerini kapatması veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekir.

16-  4/1-b’e borcu olan kişi malulen emekli olabilir mi?

4(b)’li sigortalılarının kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

17-Maluliyet aylığı kısmi aylık mıdır? Aylık düşük mü bağlanır?

Maluliyet aylığı kısmi aylık değildir. Malullük aylığı; 4/b sigortalıları için prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 4/a sigortalıları için prim ödeme gün sayısı 7200 günden az olan sigortalılar için 7200 gün üzerinden, 7200 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 5510 sayılı kanunun 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır.

18- Maluliyet aylığı dilekçe tarihine göre mi, rapor tarihine göre mi bağlanır?

5510 sayılı kanunun 27. Maddesine göre malullük aylığı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların; Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların ise, malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi, takip eden aybaşından itibaren başlar.

19- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?

4 (b) kapsamında  01/10/2008 sonrası sigortalı olanların malullük aylığı 4 (a) kapsamında çalışması halinde 5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği  kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır 

20-Malul aylığı alırken kontrollere gitmek zorunda mıyım? Gitmemem halinde aylığım kesilir mi? 

Kontrol muayenesi;

Kurum sağlık kurullarınca ihtiyaç duyulması,

Kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara sigortalı ve hak sahiplerince itiraz edilmesi,

Sigortalılar dışında bu kararlara yapılan itiraz, ihbar ve şikâyetler,

Kurumca yürütülen denetim ve soruşma hallerinde yaptırılabilir. Sigortalıların kontrol muayenelerini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihlerde yaptırmamaları halinde malullük aylıkları kesilir.

21-4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?

2008 Ekim tarihinden önce ve sonra sigortalı olanlar için: 4 (a)’ dan malulen emekli olan sigortalı 4(a)’lı olarak işe girmesi halinde, malullük aylığı kesilir. 5510 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi gereği hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

22-4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(b)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?

2008 Ekim tarihinden önce sigortalı olanlar için; 4 (a)’ dan malulen emekli olan sigortalıya 4(b)’li olarak işe girmesi halinde, malullük aylığı ödenmeye devam edilir. 29/2/2016 tarihine kadar malullük aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmekte iken, 1/3/2016 tarihinden itibaren sigortalı sayılmaz ve prim alınmaz.

2008 Ekim tarihinden sonrası ilk defa sigortalı olanlar için ise 5510 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi gereği alığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

23. En düşük Malullük Aylığı tutarı ne kadardır?

 

En düşük malullük aylığı tutarı 1.500 TL' dir.

 

24.Bayram İkramiyesi Nedir?

 Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. 

25.Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

26. Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadardır?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000’er TL’dir.

27. Bayram İkramiyesi için nereye başvuru yapılır?

Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

28. Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alanların Bayram İkramiyesi ödemesinde hangi dosya esas alınır?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager