Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Malullük

Malullük
 
1- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(b)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?
 
 
 
5510 sayılı Kanunun malullük aylığının kesilmesine ilişkin 27 nci maddesinde, sigortalının bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları hallerinde malullük aylığının kesileceği öngörülmüştür.
 
 
 
2- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(c)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?
 
 
 
5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.
 
 
 
3-  Devlet memurları, malullükleri ile ilgili olarak Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edebilirler mi?
 
 
 
Kurum Sağlık Kurulu tarafından verilmiş olan vazife malullüğü ve adi malullük kararlarına karşı Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulunabilirler.

 
 
4 -Maluliyette 4(a),(b),(c) ayrımı var mıdır?
 
 
 
4(a) ve 4(b)’de maluliyet sigortasından aylık bağlanma şartları açısından bir farklılık bulunmamaktadır. 4(c)’li sigortalılar için vazife malullüğü hükümleri uygulanır.
 
 
 
5-Vücuttaki bütün kayıp oranları malul sayılmada toplanır mı? Değerlendirme nasıl yapılır?
 
 
 
Sigortalıların çalışma gücü kayıp oranları Kurum Sağlık Kurulu tarafından Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir.
 
 
 
6-İşe girmeden önce %60 oranında engeli olanlara malul aylığı bağlanır mı?
 
 
 
Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün %60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özürleri sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. Bu sigortalılar, 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.
 
 
 
7-   4(a) ve4(b liler malul aylığının bağlanabilmesi için nereye müracaat ederler?
 
 
 
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederler.
 
 
 
8-  Sigortalı başkasının bakımına muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranır mı?
 
 
 
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, gerekmektedir.
 
 
 
9-  Maluliyet aylığı için sigortalının işten ayrılması gerekir mi?
 
 
 
Kişiye malullük aylığı bağlanabilmesi için maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması gerekir.
 
 
 
10-  Maluliyet aylığı için 4/1-b kapsamında sigortalı olanların işyerini kapatması gerekir mi?
 
 
 
4(b)’li sigortalıya maluliyet aylığı bağlanabilmesi için işyerini kapatması veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekir.
 
 
 
11-  4/1-b’e borcu olan kişi malulen emekli olabilir mi?
 
 
 
4(b)’li sigortalılarının kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
 
 
 
12-Maluliyet aylığı kısmi aylık mıdır? Aylık düşük mü bağlanır?
 
 
 
Maluliyet aylığı kısmi aylık değildir. Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 5510 sayılı kanunun 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır.
 
 
 
13- Maluliyet aylığı dilekçe tarihine göre mi, rapor tarihine göre mi bağlanır?
 
 
 
5510 sayılı kanunun 27. Maddesine göre malullük aylığı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların; Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini, Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların ise, malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi, takip eden aybaşından itibaren başlar.
 
 
 
14- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(b)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?
 
 
 
4 (b) kapsamında 01/10/2008 sonrası sigortalı olanların malullük aylığı 4 (a) kapsamında çalışması halinde 5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır
 
 
 
15- 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?
 
 
 
4 (b) kapsamında  01/10/2008 sonrası sigortalı olanların malullük aylığı 4 (a) kapsamında çalışması halinde 5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereği  kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır
 
 
 
16-Malul aylığı alırken kontrollere gitmek zorunda mıyım? Gitmemem halinde aylığım kesilir mi?
 
 
 
Malullük aylığı bağlanan ancak, kontrol muayenesine tabi olan sigortalıların kontrol muayenesine tabi tutulması zorunlu olup, aksi durumda malullük aylığı kesilir.
 
 
 
17-Sigortalılık süresi hesap etmede 01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi başlangıcında neyi ifade etmektedir?
 
 
 
4 (a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;
- 1/4/1981 tarihinden önce ise bu tarihin,
- 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarihin,
sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınması, 18 yaş öncesinde geçen çalışma sürelerinin iptal edilmeyip, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
 

18-4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?
 
 
 
2008 Ekim tarihinden önce ve sonra sigortalı olanlar için: 4 (a)’ dan malulen emekli olan sigortalı 4(a)’lı olarak işe girmesi halinde, malullük aylığı kesilir. 5510 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi gereği hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.
 
 
 
19-4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(b)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi?
 
 2008 Ekim tarihinden önce sigortalı olanlar için; 4 (a)’ dan malulen emekli olan sigortalıya 4(b)’li olarak işe girmesi halinde, 29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

- 1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 2008 Ekim tarihinden sonrası için ise 5510 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.
 

Vazife Malüllüğü
 

1-  Devlet memurları, malullükleri ile ilgili olarak Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edebilirler mi?
 
 
 
Kurum Sağlık Kurulu tarafından verilmiş olan vazife malullüğü ve adi malullük kararlarına karşı Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulunabilirler.

 
 
2- Vazife Malulüyüm; 4/a’ya (SSK) tabi bir işe girmem halinde aylığım kesilir mi?
 
 
 
Vazife Malulü olan bir emekli 4/a (SSK) veya 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi bir işte çalışabilir. Aylıkları kesilmez.

 

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager