Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTALILIK
1-Kimler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalıdır?
1-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar bu kapsamda sigortalı sayılmışlar.
2- Hizmet akdi ne demektir?
2-Hizmet akdi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi ifade etmektedir.
3- Hizmet akdi hangi şartlarda oluşur?
3- Hizmet akdinin varlığından söz edilebilmesi için işçinin işverenin emir ve görüşleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret alması gerekmektedir.
4-Profesyonel sporcular sigortalı sayılırlar mı?
4-Gençleri spora teşvik etmek, gelecek vadeden sporculara sahip çıkmak, belli spor branşlarını güçlendirmek vb. gibi nedenlerden dolayı bazı sporculara, kulüpleri tarafından düzenli ödemeler yapılmaktadır. Sporcularla yapılan sözleşmelerde aylık ödenecek ücretin asgari ücret veya üzerinde belirlenmesi durumunda, bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, aksi halde sigortalı sayılmayacaktır.
5- Avukat ve noterlerin sigortalılıkları ne şekilde olmaktadır?
5- 1/10/2008 tarihinden önce ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından, 1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi kapsamında prim ödeyen avukat ve noterlerden gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihi itibariyle devam ettirilmiştir.
Avukatlardan gelir vergisi mükellefi olmayanların sigortalılıkları ise 1/10/2008 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigorta kapsamında devam ettirilmiş olup, isteğe bağlı sigortaya devam etmek istemeyenlerin bulunması halinde alınacak dilekçeye istinaden sigortalılıkları 30/9/2008 tarihi itibari ile sona erdirilmiştir.
6- Güvenlik korucuları sigortalı sayılır mı?
6-5510 sayılı Kanuna eklenen ek 15 inci madde ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince 29/4/2017 tarihi itibariyle güvenlik koruculuğu yapanlar ile bu tarihten sonra güvenlik korucusu olarak işe alınanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

7-İşkur kursiyerleri sigortalı sayılırlar mı?
7- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren sigortalı sayılmışlardır. Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile  genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. İŞKUR Kursiyerleri 4/a kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.
8- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri sigortalı sayılırlar mı?
8- 1/10/2008 tarihinden itibaren  yürürlükte bulunan Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktır. Bu sigortalılar 4/a kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olmalarına imkân sağlanmıştır.  Bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılıkları 4/b bendi kapsamında değerlendirilmiştir.

İŞE GİRİŞ /İŞTEN AYRILIŞ
1- İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır?
1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları  tarihten en geç bir gün önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından Kuruma bildirilirler
2- İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir?
67- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşe başlatılan  sigortalılar kuruma en geç ne zaman bildirilebilirler?
68-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde kuruma bildirilmeleri gerekmektedir.
4- İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir?
4- Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi gerekmektedir.
5- Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür?
5- 4/a kapsamında çalışan sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.
6- 4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?
6- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir.
7-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir?
7- Sigortalılığı bu şekilde sona eren kişiler için işverenlerin işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde Kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile bildirilmeleri gerekmektedir.

BORÇLANMA
1-Borçlanılacak süreler nelerdir.
1-a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri
c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki)
J) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri
k) 5510 md. 46 kapsamında borçlanma; Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay naspedilenler ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.
l) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.
m) Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler
n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri
2- Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?
2- Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması, çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.
 3- Kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir? 
 3- Sigortalı en fazla üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. İki yıllık süre dolmadan çalışmaya başlamış ise çalışmaya başladığı tarihe kadar olan süre borçlandırılır.
4- Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?
Er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreleri,
Yedek subay okulunda geçen süreleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri,
Kendi hesabına okuduktan sonra TSK veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.
5-Avukatların borçlanabileceği azami süre ne kadardır?
5- 1136 sayılı Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.
6- Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi?
6- Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.
7- Ödenmesi gereken bir günlük borçlanma tutarı nedir?
7- 1/1/2020-31/12/2020 dönemi için bir günlük prime esas kazancın alt sınırı 98,10 TL; üst sınırı ise 735,75 TL’dir.
-       Asgari kazanç tercih edilirse ödenmesi gereken bir günlük borç,   98,10 TL * %32 =  31,39 TL,
-       Azami kazanç tercih edilirse ödenmesi gereken bir günlük borç, 735,75 TL * %32 = 235,44 TL olacaktır.
 


EK 9
1-Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılırlar mı? 
1- Mülga 506 sayılı kanuna göre ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılırken, ev hizmetlerinde ücretsiz ve süreksiz çalışanlar sigortalı sayılmamışlardır.
2 1/4/2015 tarihinden sonra ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıkları ne şekilde sağlanmaktadır?
2- 5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla eklenen ek 9 uncu madde ile ev hizmetlerinde çalışma için sürekli ve süreksiz çalışma ayrımı kaldırılmıştır. 1/4/2015 tarihinden itibaren 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar yönünden iki sigortalılık belirlenmiştir.
3- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?
3- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta, bu kişilerin primleri, çalıştıran kişi tarafından ödenmektedir.
4- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların prim tutarı nedir?
4- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların işverenlerin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim tutarı 2017 yılı için 1.18 kuruştur?
5-Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilirler mi?
5- Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışan sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.
6-Hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?
6- Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılmaktadır.
7-Ev hizmetlerinden sayılan çocuk ve yaşlı bakım işlerinin, işverenin evi dışında yapılması mümkün müdür?
7-Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılmaktadır.
8-Ev işlerini yapan hangi kişiler sigortalı sayılmazlar?
8-Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmamaktadır.
9- Tüzel kişiler ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında  işçi çalıştırabilirler mi?
9- Tüzel kişilerin ev hizmetlerinde çalıştırdıkları kişilere ilişkin ek 9 kapsamındaki sigortalılık talepleri kabul edilmemektedir.
10- Yabancı uyruklu sigortalılar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilirler mi?
10- Yabancı uyruklu sigortalılar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışamazlar. Bu kişiler 10 günden fazla ve 30 gün süre ile çalışabilirler.
11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için, bu kişileri çalıştıranlar tarafından kuruma bildirim yapılması zorunlu mudur?
11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar kuruma verilmek zorundadır.
12- Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilere ilişkin primleri ne şekilde ödeyebilirler?
12- ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilere ilişkin primleri bankaya TC numaralarını söyleyip «Ek 9 kısa vade» ödeme türünden ödeme yapabilecekleri gibi 5510’a sms göndererek de ödeme yapabilmektedirler.
13- Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler primleri en geç ne zaman ödemek zorundadırlar?
13-Primlerin çalışmanın olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gereklidir. Ödenmezse gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmaktadır.
14-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanların sigortalılığı ne şekilde sağlanır?
14- Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranların “EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirgenin sigortalı ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir.


EK 5
1. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar (ek 5 ) hangi kapsamda sigortalıdırlar?
1. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar (ek 5 ) 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

2- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların (ek 5 ) sigortalılığı nasıl başlar?
2- Tarım işlerinde süreksiz çalışanlardan gerekli şartları taşıyan kişilerin “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine  ve ziraat odalarına onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.
 

3- Orman işlerinde süreksiz çalışanların sigortalılığı nasıl başlar?
3- Orman köylülerinden Kanunun ek 5 inci maddesine göre sigortalı olmak isteyenlerin  “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile sürekli ikametlerinin bulunduğu veya çalıştıkları yerin bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı il müdürlükleri aracılığıyla veya kalkındırma kooperatiflerine onaylatıp sürekli ikametlerinin bağlı olduğu SGİM/SGM’ye müracaat edecekler, bunların sigortalılıkları ise müracaat ettikleri tarihten itibaren başlatılacaktır.

4- Ek 5 kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?
4-  - 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,

            - Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların borçsuz olmaları halinde talep tarihinden,

            - Prim borcu olanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden,

            - Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

            - Kanunun ek 5 nci maddesi kapsamında prim ödeyen ve sadece bu kapsamda prim borcu bulunan sigortalıların, tahsis talep tarihinden önce veya sonra ek 5 prim borcunu ödemek istemeyerek talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları primi ödenmiş son günden,

            - Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

            itibaren sona erecektir.

5- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların ödeyecekleri prim tutarı nedir?
5- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar 2020 yılı için asgari 913,80TL, azami  6.853.51 TL prim ödenmektedir.

6- Ek 5 sigortalıları hangi kapsamda sigortalı sayılmaktadırlar.
6- Ek 5 sigortalıları 5510 sayılı kanunun 4 ‘üncü birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar (4/a).
7- Ek 5 Kapsamındaki Sigortalılara Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar Nelerdir.
7- Sigortalıya ek 5 kapsamında geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmekte, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmakta, İş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanmakta, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmekte, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmektedir.
8- Ek 5 kapsamındaki sigortalılar analık ve hastalık sigortalarından yararlanabilirler mi?
8- Bu işçiler işçileri analık ve hastalık sigorta kolları kapsamına alınmamışlardır. Yani bu kişiler iş kazası ve meslek hastalığı halleri haricinde hastalıkları veya doğum nedeni ile istirahat aldıklarında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamamaktadırlar.
9- Ek 5 sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan faydalanabilmeleri için hangi şartlar gereklidir?
9- Sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir.
10- Ek 5 sigortalılarına gelir ya da aylık bağlanabilmesi için hangi şartlar gerekmektedir?
10- Ek 5 sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.


EK 6
1- Ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında10 günden az çalışanlar 30 gün hizmet kazanabilirler mi?

1-Ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında 10 günden az çalışanlar ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu süreler 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.

 2- Sanatçılar sigortalı mıdır?

2- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

3- Kimler Ek 6 kapsamında sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?

3-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak
-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olmamak
-İsteğe bağlı sigortalı olmamak
-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak
-Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak
 

4- Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık alanlar Ek 6’ ncı madde kapsamında sigortalı olabilir mi?

4- Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık alan sigortalılar ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olamazlar.

5-5510 sayılı Kanunun Ek 6’ ncı maddesi kapsamında sigortalılık ne zaman başlar?

5- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenlerin “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni Kuruma verdikleri tarih itibariyle sigortalılıkları başlar. Yine Bu madde kapsamında sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar.

6-Kişinin birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlaması halinde hangi kısmi süreli iş sözleşmesinin kuruma verilmesi gerekir.

6-Ek 6 kapsamındaki sigortalıların ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlaması halinde, kişinin her bir araç sahibiyle yapmış olduğu kısmi süreli iş sözleşmeleri Kuruma verecektir.

7- Ek 6 kapsamında sigortalı olmak isteyen sanatçılar kuruma ne şekilde başvurmalıdır?

7- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile Kuruma müracaat edeceklerdir.

8- Ek 6 kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?

8- 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında uzun vadeli kollarına tabi çalışamaya başlaması
İsteğe bağlı sigortalı olması
Toplu taşıma aracı sahibinin yanında on günden fazla çalışması
Bu kapsamdaki çalışmasının sona ermesi
Çalıştıran kişilerin/işverenlerin talebi halinde sona erdirilir.

9- Ek 6 kapsamında kişi en fazla ne kadar prim gün sayısı kazanabilir?

9- Kanunun Ek 6’ ıncı maddesine göre çalışanlar için ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınmaktadır.

10- 2020 yılında ek 6 kapsamında günlük prime esas kazanç tutarı ne kadardır?

10- Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar 2020 yılı itibari ile

işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler  asgari:   860.83 TL   azami:   6.456,21 TL,
işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; asgari: 940,29 TL  azami: 7.052,16
TL, ödeyeceklerdir.
11-Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı mıdır?

11- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (I/D) bendi ile ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılmışlardır. 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi ile aynı uygulama devam ettirilmiş, ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar sigortalı sayılmış olup, ücretsiz ve süreksiz çalışanlar sigortalı sayılmamıştır.

FHZ
1- Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar kimlerdir?
1- Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
-Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
-Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
- Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.
Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
-  Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
-  Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
- Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
- Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
- Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
- Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
- Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
- Tıraş işlerinde çalışanlar.
- Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
- Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
- Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
-Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
- Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
- Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
- Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
- Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
- Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
- Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
- Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
- Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
- Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
-Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
- Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
- Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
- Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
- Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
- Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
- Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
- Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.
- Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
- Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
- Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
- Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
- Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
- Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.
-Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
-Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.
-Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
- Dalgıçlık işinde çalışanlar.
-Subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler
- Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, baş polis memuru ve kıdemli baş polis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.
-Yangın söndürme işlerinde çalışanlar
- Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.
-Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.
-Yasama organı üyeleri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar.

-Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz koruma memuru unvanlı kadrolarda çalışanlar,
- Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevlerde çalışanlar.

- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar.

2-Hangi şartlarda fiili hizmet süresi zammından faydalanılabilir?
2- Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, yasada belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile fiili hizmet süresi zammından, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve fiilen 40 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tabloda belirtilen işleri yapmaları nedeniyle işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılacaktır.

 İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SORU CEVAP

1. Asgari ücret desteğinden faydalanabilecek işverenler kimlerdir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

2. Asgari ücret desteğinden işyerinde çalıştırılan bütün sigortalılardan dolayı faydalanmak mümkün müdür?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkündür.

3. Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri bakımından hangi belge türlerinden bildirilen sigortalıların asgari ücret desteğinden yararlanma imkanı bulunmaktadır?

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.

4. Asgari ücret desteği sürekli verilecek bir destek uygulaması mıdır?

Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlerimize 2017/Ocak ila 2017/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli bir destektir.

5. İşyerinin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.

- 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;

2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 110 TL (Aylık 3.300 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli

sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

- 2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

6. Asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar ne kadardır?

Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacaktır.

7. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunmakta mıdır?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

8. Asgari ücret desteği ile sağlanan indirim işverenlerin cari ay sigorta prim borçlarına mı mahsup edilecektir?

Hayır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin Ocak ayı prim ve hizmet belgesi Şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, Mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarının takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek olması nedeniyle destekten yararlanılacak son ay olan Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2018/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

9. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgesini onaylar iken diğer sigorta prim teşviklerinde olduğu gibi farklı bir Kanun türü seçimi yapılacak mı?

Hayır. Usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Dolayısıyla diğer sigorta prim teşvik uygulamalarında olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapılmayacaktır.

10. 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

-2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

-2017 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi,

gerekmektedir.

 11. İlk defa sigortalı çalıştırmaya 03/04/2016 tarihinde başlayan bir işyeri 2016 yılının kıyaslama yapılacak Ocak ayında bildirimi bulunmaması nedeniyle 2017/Ocak ayında destekten yararlanamayacak mı?

2016 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçi çalıştıran işverenlerin 2017 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına(2016/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Buna göre 2017 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında 2016/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

12. 2016 yılı Şubat ayında 1 numaralı belge türünden bildirilen ve kazançları 110 TL altı olan 4 sigortalının prim ödeme gün sayısının 120, kazançları 115 TL ve üzeri 4 sigortalının ise 100 gün prim ödeme gün sayısı olduğu, aynı işyerinin 2017 yılı Şubat ayında Kuruma verdiği 1 numaralı belge türünden bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayılarının ise 160 olduğu varsayıldığında destekten yararlanılacak gün sayısı ve destek tutarı ne olacaktır? Bu destek tutarına ilişkin mahsuplaşma hangi ayda yapılacaktır?

Kazançları 2016/Şubat ayında 110 TL altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün 2017/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2017/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır. Bu destek tutarı işverenin 2017/Nisan ayının sonuna kadar ödeyeceği primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

13. 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerleri bakımından bir önceki yılın kıyaslama yapılacak ilgili ayında uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında bildirim yapılmış olması halinde destekten yararlanılacak gün sayısı nasıl belirlenecektir?

2016 yılının ilgili ayında yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

Örneğin, 01/01/2017 tarihi öncesinde tescil edilmiş olan (A) işyeri işvereni tarafından 2017 yılı Ocak ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün bildirim yapıldığı, bu işyerinin 2017/Ocak ayı için destekten yararlanabileceği gün sayısını bulmak için esas alınacak 2016 yılı Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin bildirimde bulunulmadığı sadece 2 numaralı belge türü ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 2 sigortalı için bildirimde bulunulduğu, 2016/Ocak ayını takip eden uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ilk bildirim yapılmış ayın 2016/Şubat ayı olduğu bu ayda 2 numaralı belge türünden yapılan bildirim yanı sıra 1 numaralı belge ile 1 sigortalı ve 20 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, 2017 yılı Ocak ayı için 2016 yılı Şubat ayında bildirilen 20 gün asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre destek tutarı 20 x 3,33 = 66,60-TL olacaktır.

14. 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2016 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 220 TL (aylık 6.600 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

15. 2016 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri bakımından asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerleri için öngörülen hesaplamaya göre destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı tespit edilecektir.

16. 2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

-2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

-Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

-İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

-2017 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi,

gerekmektedir.

17. 2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin 2017 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi halinde destekten yararlanılması mümkün müdür?

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2017 Ocak(Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2017 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

18. İşyerlerinin (tescil tarihine bakılmaksızın) 2017 yılı için sigorta primine esas kazancı eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde destekten yararlanılması mümkün müdür?

2017 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2017 Ocak ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

19. Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda asgari ücret desteğinden yararlanılacak tutar ne olacaktır?

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak asgari ücret desteği tutarından az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar asgari ücret desteği verilecektir.

20. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde destekten yararlanılması mümkün müdür?

Hayır. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

21. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde işverenler açısından bir hak kaybı söz konusu mudur?

Hayır, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlem yapılacaktır.

İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi veya farklı bir ile nakledilmesi halinde işyerine yeni numara verilecek olmasına karşın bu işyerleri asgari ücret desteğinden, nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanacaktır.

22. Alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir farklılık bulunmakta mıdır?

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, her bir alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları asıl işverenin ve/veya varsa diğer alt işverenlerin prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacak olup, her bir alt işveren için hesaplama müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı yapılacaktır.

23. Alt işverenlerin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması bakımından bir önemi var mı?

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, alt işverenlik tescilinin 01/01/2017 tarihinden önce yapılmış olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.

Buna göre, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 01/01/2017 tarihinden önce yapılmış olması ve 2017 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde veya 01/01/2017 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde müstakil işverenler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde asgari ücret destek tutarı her bir alt işveren için müstakil bir işverenmiş gibi ayrı ayrı hesaplanacaktır.

24. Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde asıl işveren destekten yararlanabilecek midir?

Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olması nedeniyle söz konusu durumların bulunması halinde, ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir.

25. Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine karşın uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek midir?

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran işverenler de anılan destekten yararlanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TÜRKİYE GENELİ ÖZET TABLO
 
2016 YILI VERİLERİ
 
İŞYERİ SAYISI
 TOPLAM GÜN
 TOPLAM TUTAR
 
2016/OCAK
 1.682.323
 229.663.371
 764.779.025,43
 
2016/ŞUBAT
 1.645.427
 230.682.574
 768.172.971,42
 
2016/MART
 1.643.202
 231.441.200
 770.699.196,00
 
2016/NİSAN
 1.644.665
 235.854.367
 785.395.042,11
 
2016/MAYIS
 1.640.983
 238.692.925
 794.847.440,25
 
2016/HAZİRAN
 1.631.994
 236.813.213
 788.587.999,29
 
2016/TEMMUZ
 1.589.285
 234.410.541
 780.587.101,53
 
2016/AĞUSTOS
 1.586.115
 237.332.707
 790.317.914,31
 
2016/EYLÜL
 1.583.805
 232.266.300
 773.446.779,00
 
2016/EKİM
 1.589.778
 240.233.872
 799.978.793,76
 
2016/KASIM
 1.600.738
 245.862.086
 818.720.746,38
 
2016/ARALIK
 1.591.823
 241.929.708
 805.625.927,64
 
TOPLAM
 19.430.138
 2.835.182.864
 9.441.158.937,12
 
2017 YILI VERİLERİ
 
İŞYERİ SAYISI
 TOPLAM GÜN
 TOPLAM TUTAR
 
2017/OCAK
 1.674.576
 240.049.049
 799.363.333,17
 
2017/ŞUBAT
 1.673.930
 239.934.613
 798.982.261,29
 
TOPLAM
 3.348.506
 479.983.662
 1.598.345.594,46
 
İŞYERİ SAYISI
 TOPLAM GÜN
 TOPLAM TUTAR
 
GENEL TOPLAM
 22.778.644
 3.315.166.526
 11.039.504.531,58
 
VERİLER 27.4.2017 TARİHİ İTİBARİYLE ALINMIŞTIR.
 
 

 

 

 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SORU CEVAP

1. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir?

· 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar,

· Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandılar,

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlüdür.

2. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?

Evet. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

3. Yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi mümkün müdür?

Hayır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir.

4. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

Sigortalıları cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayı 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

5. İçinde bulunulan ayı 15’i ile müteakip ayı 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

İçinde bulunulan ayı 15’i ile müteakip ayı 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişin olduğu ayı takip eden ayı 23’ü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

6. Biten özel bina inşat ve ihale konusu işer için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ay beklenilmeden verilmesi mümkün müdür?

Evet. Biten özel bina inşat ve ihale konusu işer ile çalıştırılan tüm sigortalıları işen ayrılış bildirgesi verilmiş olan işerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.

7. Yarım çalışma ödeneği alan sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman verilecektir?

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarı çalışa ödeneği alan sigortalıları prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayı 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.

8. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş sayılacaktır?

5510 sayılı Kanuna göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır.

9. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde hata bulunması halinde beyanname verilebilecek midir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.

10. Hata bulunmayan prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için beyannamenin verilmesi mümkün müdür?

Evet. Beyannameyi gönderen, bildirilen hataya ilişkin düzeltmeleri yapmaksızın hata tespit edilmeyen tahakkuklara esas bilgileri onaylayarak beyannamesini gönderebilecektir.

11. Hata bulunmayan prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için beyannamenin verilmesinden sonra hata bulunan ancak düzeltme yapılmayan bilgiler için beyanname nasıl verilecektir?

Düzeltme yapılmayan hatalara ilişkin bilgiler için aynı döneme ait daha önce verilen ve onaylama işlemi tamamlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi verilecektir.

12. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tahakkuklar elektronik ortamda mı iletilecektir?

Evet. Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi/fişleri düzenlenerek mükellefe/işverene veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin/fişlerinin mükellefe/işverene tebliği yerine geçecektir.

13. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgileri sigortalı bazında mı doldurulacaktır?

Evet. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgileri her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü seçilerek doldurulacaktır.

14. Yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet kısmı hangi durumda işleme alınacaktır?

Yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet kısmı urumca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesine istinaden incelenerek uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

15. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme beyannamesi verilirken beyannamede yalnızca düzeltme yapılacak sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri mi yer alacaktır?

Hayır. Daha önce verilmiş bulunan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, ilgili dönemler için verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

16. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri hangi süreye kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılır?

Söz konusu düzeltme beyannameleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.

17. Beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermeleri mümkün müdür?

Evet.

18. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler için Sosyal Güvenlik Kurumundan şifre alınması gerekmekte midir?

Evet.

 

 PRİM ERTELEME SORU CEVAP

1- 2016 yılında gerçekleştirilen prim ertelemesi kapsamına kimler girmektedir?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci ile 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci maddeden yararlanan özel sektör işverenlerinin bu Kanun kapsamında borçları ertelenmiştir.

2- Hangi borç türleri erteleme kapsamındadır?

Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

3- Ertelenecek prim tutarı nasıl bulunacaktır?

Ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

Örnek : 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteğinden yararlanan ancak herhangi bir teşvikten yararlanmayan bir işyerinde asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve bu işyerinin 2016 yılı Kasım ayı için yararlanıp 2017 yılı Ocak ayında ödenecek tutardan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin de 299,70 TL olduğu varsayıldığında, işyerinin ertelemeye esas tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1.647,00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarından,

2016 Kasım ayı için yararlanılacak destek tutarı olan = 299,70 TL (90 gün x 3,33 TL)’nin düşülmesi sonucunda,

1704,65 – 299,70 = 1.404,95 TL ödenmesi gereken prim tutarı bulunacaktır.

4- Hangi dönemlere ait borçlar ertelemeye tabidir?

Erteleme kapsamına alınan 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonu, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonu, 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 5- Erteleme kapsamında ki dönemlerde devlet desteği ve prim teşviklerinden yararlanma imkânı var mıdır?

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.

6- 5510 sayılı Kanun Ek 9. madde kapsamında ev hizmetlerinde çalıştırılanlar prim ertelemesinden yaralanacak mıdır?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır. İşverenlerin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları primleri ertelenecek olup 2016 yılı Aralık priminin 31/10/2017, 2017 yılı Ocak priminin 30/11/2017, 2017 yılı Şubat priminin 26/12/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde primler yasal sürede ödenmiş sayılacaktır.

7- -İşsizlik sigortası ve damga vergisi ertelemeye tabi midir?

İşsizlik sigortası ve damga vergisi ödemeleri ertelenmeyecektir.

8- Ertelenecek sigorta primlerinin dönemleri ve ödenmesi gereken son tarihler nedir?

2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta priminin 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar ),

2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primi tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26/Aralık 2017 tarihine kadar) ödenmesi gerekmektedir.

9- Bir işverene bağlı olarak çalışan alt işverenler de ertelemeden faydalanacak mı?

Asgari ücret desteğinin uygulanmasında alt işverenler müstakil işverenler gibi işlem gördüklerinden alt işverenlere ilişkin borç erteleme işleminin de yukarıda anlatılan usul ve esaslara göre her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.

10- Erteleme kapsamında bulunan borç erken ödenebilir mi?

Erteleme kapsamındaki prim borçlarının vadesinden önce ödenmek istenilmesi halinde işverenin bağlı bulunduğu üniteye müracaat etmesi üzerine ilgili ünitece ertelenen borcunun ödenebilmesi hususunda programlarda gerekli değişiklik yapılarak ertelenen borcun vadesi gelmeden ödenmesi sağlanacaktır.

PRİM ERTELEME İSTATİSTİKLERİ Aylar
 Sigortalı Sayısı
 İşyeri Sayısı
 Toplam Tahakkuk Eden Prim Tutarı
 Toplam Ertelenen Prim Tutarı
 Ertelendiği Halde Ödenen Prim Tutarı
 
Aralık 16
 15.817.242
 1.809.359
 7.255.398.412
 4.102.315.391
 806.176.121
 
Ocak 17
 15.352.632
 1.777.763
 7.657.494.297
 3.566.431.966
 75.424.568
 
Şubat 17
 15.464.230
 1.788.216
 7.759.083.959
 3.310.511.283
 81.037.124
 
TOPLAM
 46.634.104
 5.375.338
 22.671.976.668
 10.979.258.640
 962.637.814
 

 

 

TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA PRİM ERTELEME SORU CEVAP

Soru 1: Terörle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarar gören işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin prim ödemelerinin ve belge verme sürelerinin uzatılması hangi illeri kapsamaktadır?

Cevap: Şırnak ve Hakkari illerinin tamamı, Siirt ilinin Eruh ilçesi, Mardin ilinin Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçeleri, Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde; ikamet eden 5510 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılar, işyeri olan işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının prim ödemelerinin ve belge verme sürelerinin uzatılmıştır.

Muş ili Varto ilçesi için ilave bir erteleme kararı alınmamıştır.

Soru 2: Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bilgi ve bilgeler ile yapılması zorunlu olunan başvurular hangi tarihe kadar uzatılmıştır?

Cevap: 1 Aralık 2015 - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin verme süresi ile yapılması zorunda olunan başvuru süreleri 23 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Soru 3: Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların ödeme süresi hangi tarihe kadar ertelenmiştir?

Cevap: 1 Aralık 2015 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 1 Aralık 2015 ile 30 Kasım 2016 tarihine kadar (30 Kasım 2016 dahil) olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirmelerin taksitleri, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2016 tarihi resmi tatil olduğundan 2 Ocak 2017 tarihine kadar (02 Ocak 2017 dahil) ertelenmiştir.

Soru 4: Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle yapılan icra takiplerine devam edilmekte midir?

Cevap: Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulmuş olup; erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmamaktadır.

Soru 5: Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul malların satış işlemleri yapılmakta mıdır?

Cevap: Erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemleri erteleme süresince yapılmayacaktır.

Soru 6: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerinin sigorta prim teşviklerinden yaralanmaları mümkün müdür?

Cevap: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenler 1/12/2015- 30/11/2016 döneminde vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerini 23/12/2016 tarihine kadar vermeleri, muhteviyatı prim borçlarını 02/01/2017 tarihine kadar ödemeleri, sigorta primi teşvikine ilişkin ilgili Kanunlarda belirtilen diğer şartları sağlamaları kaydıyla, 1/12/2015- 30/11/2016 tarihleri arasında vermek zorunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklı tahakkuk edecek prim borçlarından dolayı sigorta primi teşvik ve desteklerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Soru 7: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde işyeri olan işverenlerinin 6552 sayılı kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin erteleme süresine denk gelen taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yapılandırma hakları kaybedilmekte midir?

Cevap: 6552 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin 1/12/2015 ile 30/11/2016 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde taksit ödemelerinin yasal süresi içinde yapıldığının kabul edilerek yapılandırmalarının bozulmamaktadır.

Soru 8: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan borçluların 6736 sayılı Kanun uyarınca borçlarını yapılandırmaları halinde ilk taksitin ödeme süresi hangi tarihe kadar uzatılmıştır?

Cevap: Erteleme kapsamındaki il ve ilçelerde bulunan borçluların 2016/Haziran ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; ilk taksitin, son ödeme tarihi olan 2/1/2017 tarihini takip eden aydan itibaren 31/7/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır.

Ancak, borçlularca peşin ödeme yolunu tercih edilmiş olması halinde erteleme yapılmayıp borçlarını en geç 2/1/2017 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

 

 687 KHK İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR

1. Bu destekten hangi sektörde faaliyet gösteren işverenler yararlanabilecektir?

İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

2.Bu destekten yararlanılabilmek için sigortalılarda aranılan şartlar nelerdir?

Sigortalının;

- 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

- İşe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, SGK’ya 10 günden fazla bildirilmemiş olması/ işsiz olması,

gerekmektedir.

3. Hangi sigortalılar için bu destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır?

1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(esnaf vs.) ve (c)/(memur) bentleri, Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede 10 günden fazla bildirilmemiş olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim Bitimi), (20-Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi) kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden, işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla bildirilenlerden dolayı destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında bu destek uygulanmayacaktır.

 

4. Bu destekten yararlanılabilmek için işverenlerde hangi şartlar aranmaktadır?

· Sigortalını  işe alındığı işyerine ait 2016/Aralı ayına ilişin aylı prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak iş alınması gerekmektedir.

· 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 2016/Aralı ayıda Kuruma aylı prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylı prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

· 0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar Aralı ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

· SGDP li bildirimler Aralı ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına dahil edilecektir.

· Alt işverenlerce yapılan bildirimler Aralı ayı istihdam sayısına/ortalama sigortalı sayısına ilave edilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin (0687/1687 kanun no) yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

5. 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri bu destekten nasıl yararlanacaktır?

2017 yılında tescil edilen işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır.

2017 yılında tescil edilen işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek tutarının tamamı üzerinden bu destekten yararlanılabilecektir.

2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde;

- 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.

-1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından, destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek tutarının tamamı üzerinden bu destekten yararlanılabilecektir.

6. Kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar bu destekten yararlanabilir mi?

1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler bu destekten yararlanamaz. Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yılında yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen alt işveren olsa dahi asıl işveren de bu destekten yararlanamayacaktır. Söz konusu tespit, asıl işveren için yapılmış ise, asıl işveren bu destekten yararlanamayacak ancak alt işveren yararlanabilecektir.

7. Bu destek kapsamında verilen prim desteği nasıl hesaplanmaktadır?

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.

8. Bu destekten alt işverenler de yararlanabilecek midir?

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır. 2016 Aralık ayı sigortalı sayısı/2016 yılı ortalama sigortalı sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

9. Bu destekten yararlanan işverenler aynı sigortalı için diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilir mi?

Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez.

10. Bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin nasıl başvuru yapmaları gerekmektedir?

Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

11. Bu destekten yararlanacak işverenlerin bildirecekleri sigortalıların 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı nasıl tespit edilecektir?

Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususunun işverenlerce kontrol edilmesinin ardından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

12. Bu destekten yararlanmak için 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar açısından aranılan şartlar nelerdir?

Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması ve işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında 10 günden fazla bildirilmemesi gerekmektedir.

13. 5/6/2017 tarihinde işe giren sigortalı (A)’nın 2017/Mart ayında 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamında olması durumunda bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilir mi?

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar, işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında, Ek 6 veya Ek 9 uncu (ay içinde 10 gün ve üzerinde bildirimi yapılan) maddeleri kapsamında Kurumumuza bildirilmiş olsa dahi, bu sigortalılardan dolayı, Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla, destekten yararlanılabilecektir.

14. 12/7/2017 tarihinde işe giren sigortalı (B)’nin en son çalıştığı işyerinden 2017/Ocak ayında (19) koduyla işten ayrılış bildirgesi verildiği varsayıldığında, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilir mi?

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içerisinde (19), (20) ve (30) işten ayrılış kodlarından biri ile işten ayrılmış olsa bile bu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılabilecektir.

15. 2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar açısından bu destekten ne şekilde yararlanılır?

2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar açısından 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir.

16. 14/8/2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan (Y) Limited Şirketinde 2017/Ağustos ayında işe alınan sigortalılar yönünden bu destekten yararlanılır mı?

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir.

 

 

 


 

 

 

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager