Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTALILIK
1-Kimler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalıdır?
1-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar bu kapsamda sigortalı sayılmışlar.
2- Hizmet akdi ne demektir?
2-Hizmet akdi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi ifade etmektedir.
3- Hizmet akdi hangi şartlarda oluşur?
3- Hizmet akdinin varlığından söz edilebilmesi için işçinin işverenin emir ve görüşleri doğrultusunda işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışması ve bunun karşılığında da işverenden ücret alması gerekmektedir.
4-Profesyonel sporcular sigortalın sayılırlar mı?
4-Herhangi bir spor dalını kendisine meslek edinen ve bundan kazanç sağlayan kişilere profesyonel sporcu denilmektedir. Bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı sayılmaktadırlar.
5- Avukat ve noterlerin sigortalılıkları ne şekilde olmaktadır?
5- 1/10/2008 tarihinden önce ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından, 1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesi kapsamında prim ödeyen avukat ve noterlerden gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları 1/10/2008 tarihi itibariyle devam ettirilmiştir.
Avukatlardan gelir vergisi mükellefi olmayanların sigortalılıkları ise 1/10/2008 tarihi itibariyle isteğe bağlı sigorta kapsamında devam ettirilmiş olup, isteğe bağlı sigortaya devam etmek istemeyenlerin bulunması halinde alınacak dilekçeye istinaden sigortalılıkları 30/9/2008 tarihi itibari ile sona erdirilmiştir.
6- Köy korucuları sigortalı olabilir mi?
6-Geçici köy korucusu olarak çalıştırılanlar hakkında kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümler uygulanmadığından, bunlar Kanun kapsamında sigortalı sayılmamaktadırlar. Ancak köy korucusu veya geçici köy korucusu olanlardan, Kanuna tabi olabilecek nitelikte çalışması olanlar yani adlarına kısa ve uzun vade sigorta primi ödenen kişiler sigortalı olabilmektedirler. Yine bu kişililer isteğe bağlı sigortalı da olabilirler.

7-İşkur kursiyerleri sigortalı sayılırlar mı?
7- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren sigortalı sayılmışlardır. Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ise ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. İŞKUR Kursiyerleri 4/a kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.
8- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri sigortalı sayılırlar mı?
8- 1/10/2008 tarihinden itibaren ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktır. Bu sigortalılar 4/a kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olmalarına imkân sağlanmıştır.  Bu kişilerin isteğe bağlı sigortalılıkları 4/b bendi kapsamında değerlendirilmiştir.

İŞE GİRİŞ /İŞTEN AYRILIŞ
1- İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır?
1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir gün önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işverenleri tarafından Kuruma bildirilirler
2- İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir?
67- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşe başlatılan  sigortalılar kuruma en geç ne zaman bildirilebilirler?
68-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde kuruma bildirilmeleri gerekmektedir.
4- İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir?
4- Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesi en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi gerekmektedir.
5- Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür?
5- 4/a kapsamında çalışan sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.
6- 4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?
6- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermektedir.
7-Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir?
7- Sigortalılığı bu şekilde sona eren kişiler için işverenlerin işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde Kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile bildirilmeleri gerekmektedir.

BORÇLANMA
1-Borçlanılacak süreler nelerdir.
1-a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri
c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki)
J) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri
k) 5510 md. 46 kapsamında borçlanma; Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay naspedilenler ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.
l) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.
m) Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler
n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri
2- Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?
2- Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması, çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.
 3- Kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir?  
 3- Sigortalı en fazla üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. İki yıllık süre dolmadan çalışmaya başlamış ise çalışmaya başladığı tarihe kadar olan süre borçlandırılır.
4- Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?
Er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreleri,
Yedek subay okulunda geçen süreleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri,
Kendi hesabına okuduktan sonra TSK veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.
5-Avukatların borçlanabileceği azami süre ne kadardır?
5- 1136 sayılı Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.
6- Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi?
6- Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.

EK 9
1-Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılırlar mı?  
1- Mülga 506 sayılı kanuna göre ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılırken, ev hizmetlerinde ücretsiz ve süreksiz çalışanlar sigortalı sayılmamışlardır.
2 1/4/2015 tarihinden sonra ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıkları ne şekilde sağlanmaktadır?
2- 5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla eklenen ek 9 uncu madde ile ev hizmetlerinde çalışma için sürekli ve süreksiz çalışma ayrımı kaldırılmıştır. 1/4/2015 tarihinden itibaren 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar yönünden iki sigortalılık belirlenmiştir.
3- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hangi kapsamda sigortalı sayılırlar?
3- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta, bu kişilerin primleri, çalıştıran kişi tarafından ödenmektedir.
4- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların prim tutarı nedir?
4- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların işverenlerin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim tutarı 2017 yılı için 1.18 kuruştur?
5-Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilirler mi?
5- Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışan sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.
6-Hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?
6- Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılmaktadır.
7-Ev hizmetlerinden sayılan çocuk ve yaşlı bakım işlerinin, işverenin evi dışında yapılması mümkün müdür?
7-Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılmaktadır.
8-Ev işlerini yapan hangi kişiler sigortalı sayılmazlar?
8-Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmamaktadır.
9- Tüzel kişiler ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında  işçi çalıştırabilirler mi?
9- Tüzel kişilerin ev hizmetlerinde çalıştırdıkları kişilere ilişkin ek 9 kapsamındaki sigortalılık talepleri kabul edilmemektedir.
10- Yabancı uyruklu sigortalılar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilirler mi?
10- Yabancı uyruklu sigortalılar ev hizmetlerinde 10 günden az çalışamazlar. Bu kişiler 10 günden fazla ve 30 gün süre ile çalışabilirler.
11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için, bu kişileri çalıştıranlar tarafından kuruma bildirim yapılması zorunlu mudur?
11- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar kuruma verilmek zorundadır.
12- Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilere ilişkin primleri ne şekilde ödeyebilirler?
12- ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler çalıştırdıkları kişilere ilişkin primleri bankaya TC numaralarını söyleyip «Ek 9 kısa vade» ödeme türünden ödeme yapabilecekleri gibi 5510’a sms göndererek de ödeme yapabilmektedirler.
13- Ev hizmetlerinde 10 günden az işçi çalıştıran işverenler primleri en geç ne zaman ödemek zorundadırlar?
13-Primlerin çalışmanın olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gereklidir. Ödenmezse gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmaktadır.
14-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanların sigortalılığı ne şekilde sağlanır?
14- Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranların “EV HİZMETLERİNDE ON GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN BİLDİRGE” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirgenin sigortalı ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir.


EK 5
1. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar (ek 5 ) hangi kapsamda sigortalıdırlar?
1. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar (ek 5 ) 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
2- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların (ek 5 ) sigortalılığı nasıl başlar?
2- Tarım işlerinde süreksiz çalışanlardan gerekli şartları taşıyan kişilerin “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile İkamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatmaları gerekmektedir. Daha sonra, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, sigortalılıkları da müracaat ettikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.
3- Orman işlerinde süreksiz çalışanların sigortalılığı nasıl başlar?
3- Orman köylülerinden sigortalı olmak isteyenlerin “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile sürekli ikametlerinin bulunduğu veya çalıştıkları yerin bağlı olduğu çevre ve orman il müdürlükleri ya da orman bölge müdürlüğü, işletme şeflikleri veya kalkındırma kooperatiflerine onaylatıp sürekli ikametlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.  bu kişilerin sigortalılıkları müracaat ettikleri tarihten itibaren başlatılmaktadır.
4- Ek 5 kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?
4- 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesine istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,
Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,
Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan
Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona ermektedir.
5- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların ödeyecekleri prim tutarı nedir?
5- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar 2017 yılı için asgari 490,59 TL, azami  3.679,47 TL prim ödenmektedir.
6- Ek 5 sigortalıları hangi kapsamda sigortalı sayılmaktadırlar.
6- Ek 5 sigortalıları 5510 sayılı kanunun 4 ‘üncü birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar (4/a).
7- Ek 5 Kapsamındaki Sigortalılara Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar Nelerdir.
7- Sigortalıya ek 5 kapsamında geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmekte, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmakta, İş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanmakta, Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmekte, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmektedir.
8- Ek 5 kapsamındaki sigortalılar analık ve hastalık sigortalarından yararlanabilirler mi?
8- Bu işçiler işçileri analık ve hastalık sigorta kolları kapsamına alınmamışlardır. Yani bu kişiler iş kazası ve meslek hastalığı halleri haricinde hastalıkları veya doğum nedeni ile istirahat aldıklarında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamamaktadırlar.
9- Ek 5 sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan faydalanabilmeleri için hangi şartlar gereklidir?
9- Sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir.
10- Ek 5 sigortalılarına gelir ya da aylık bağlanabilmesi için hangi şartlar gerekmektedir?
10- Ek 5 sigortalılarının iş kazası ve meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.


EK 6
1- Ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında10 günden az çalışanlar 30 gün hizmet kazanabilirler mi?

1-Ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında 10 günden az çalışanlar ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu süreler 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.

 2- Sanatçılar sigortalı mıdır?

2- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

3- Kimler Ek 6 kapsamında sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?

3-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak
-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olmamak
-İsteğe bağlı sigortalı olmamak
-506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak
-Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak
-2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık     Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmamış olmak.

4- Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık alanlar Ek 6’ ncı madde kapsamında sigortalı olabilir mi?

4- Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık alan sigortalılar ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olamazlar. Ancak, emekli olan şoförün toplu taşıma aracı sahibi yanında 10 günden az ya da fazla çalışması olup olmadığına bakılmaksızın veya başka bir işyerinde sigortalı olması halinde sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekmektedir.

5-5510 sayılı Kanunun Ek 6’ ncı maddesi kapsamında sigortalılık ne zaman başlar?

5- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenlerin “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni Kuruma verdikleri tarih itibariyle sigortalılıkları başlar. Yine Bu madde kapsamında sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar.

6-Kişinin birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlaması halinde hangi kısmi süreli iş sözleşmesinin kuruma verilmesi gerekir.

6-Ek 6 kapsamındaki sigortalıların ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlaması halinde, kişinin her bir araç sahibiyle yapmış olduğu kısmi süreli iş sözleşmeleri Kuruma verecektir.

7- Ek 6 kapsamında sigortalı olmak isteyen sanatçılar kuruma ne şekilde başvurmalıdır?

7- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile Kuruma müracaat edeceklerdir.

8- Ek 6 kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer?

8- 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında uzun vadeli kollarına tabi çalışamaya başlaması
İsteğe bağlı sigortalı olması
Toplu taşıma aracı sahibinin yanında on günden fazla çalışması
Bu kapsamdaki çalışmasının sona ermesi
Çalıştıran kişilerin/işverenlerin talebi halinde sona erdirilir.

9- Ek 6 kapsamında kişi en fazla ne kadar prim gün sayısı kazanabilir?

9- Kanunun Ek 6’ ıncı maddesine göre çalışanlar için ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınmaktadır.

10- 2017 yılında ek 6 kapsamında günlük prime esas kazanç tutarı ne kadardır?

10- Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar 2017 yılı itibari ile

  • işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler  asgari:   462,15 TL   azami:   3.466,16 TL,
  • işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; asgari: 504,81 TL  azami: 3.786,12 TL, ödeyeceklerdir.

11-Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı mıdır?

11- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (I/D) bendi ile ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılmışlardır. 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi ile aynı uygulama devam ettirilmiş, ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar sigortalı sayılmış olup, ücretsiz ve süreksiz çalışanlar sigortalı sayılmamıştır.

FHZ
1- Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar kimlerdir?
1- Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
-Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
-Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
- Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar.
Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
-  Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
-  Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
- Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
- Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
- Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
- Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
- Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
- Tıraş işlerinde çalışanlar.
- Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
- Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
- Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
-Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
- Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
- Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
- Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
- Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
- Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
- Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
- Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
- Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
- Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
-Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.
- Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
- Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
- Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
- Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
- Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
- Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
- Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.
- Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
- Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
- Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
- Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
- Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
- Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.
-Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
-Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.
-Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
- Dalgıçlık işinde çalışanlar.
-Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler
- Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları.
-Yangın söndürme işlerinde çalışanlar
- Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.
-Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.
-Yasama organı üyeleri ile dışardan atanan bakanlar.
2-Hangi şartlarda fiili hizmet süresi zammından faydalanılabilir?
2- Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, yasada belirtilen işyerlerinde ve belirtilen işleri fiilen yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile fiili hizmet süresi zammından, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve fiilen 40 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tabloda belirtilen işleri yapmaları nedeniyle işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager