Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Prime Esas Kazanç Miktarları

Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek ve Edilmeyecek Kazançlar

 

 

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

 

PRİME TABİ (+) /TABİ DEĞİL (-)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

Ücret

+

Hak Edilen Ay

a) Zaman birimine göre ücret

 

 

aa) Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

ab) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

ac) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

ae) Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İş birimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

 c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

- Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

ea) Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eb) Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ec) Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ed) İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ef) Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eg) Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eh) Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eı) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ei) Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ej) Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ek) Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

el) İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

em) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Hak Edilen Ay

 f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

 h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

 ı)  Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay

i) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

+

Hak Edilen Ay

a)  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak

 

 

aa) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

ab) Nakit ödenen kira yardımı

+

Ödendiği Ay

ac) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

ad) Nakit ödenen yakacak yardımı

+

Ödendiği Ay

ae) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

af) Sünnet yardımı

+

Ödendiği Ay

ag) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

ah) Nakit ödenen ısıtma yardımı

+

Ödendiği Ay

aı) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

+

Ödendiği Ay

aj) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

ak) Yılbaşı parası

+

Ödendiği Ay

al) Kreş parası

+

Ödendiği Ay

am) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

an) İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

ao) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

ap) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

ar) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

as) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

aş) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

at) Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

au) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan

 

+

Ödendiği Ay

aü) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan

 

+

Ödendiği Ay

av) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan                yemek parası tutarı

+

Ödendiği Ay

b) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

 

 

İdare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden ücret mahiyetinde olanlar ait oldukları ay/aylar itibariyle, diğer ödemeler ise ödemenin yapıldığı ay/aylar itibariyle sigorta primine tabi tutulduğundan, idare veya kaza mercilerince verilen kararlara istinaden yapılan ödemelerden yukarıda ücret adı altında yer alan ödemeler bakımından ait oldukları ay/aylar, diğer ödemeler adı altında yer alan ödemeler bakımından ise ödemenin yapıldığı ay/aylar dikkate alınarak sigorta primi kesintisi yapılacaktır.

 

 

Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar

 

 

a) Görev yollukları

-

 

b) Seyyar görev tazminatı

-

 

c) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan çocuk zammı tutarı (Aylık asgari ücretin %’2 si)

-

 

d) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan

 

-

 

e) Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan yemek parası tutarı ( Günlük asgari ücretin %6’sı)

-

 

f) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

-

 

g) Doğum yardımı

-

 

h) Ölüm yardımı

-

 

ı) Evlenme yardımı

-

 

j) Ayni yardımlar

-

 

Ja) Ayni konut tahsisi

-

 

Jb) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun vb.

-

 

k) Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti

-

 

l) İhbar tazminatı

-

 

m) Kasa tazminatı

-

 

 

Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar


Yemek Paraları (Yardımı)
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
Çocuk Zammı ( Yardımı)
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dâhil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü  oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Aile Zammı (Yardımı)
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.


İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları


Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dâhil edilecektir.


2016 Yılı İçin Yemek, Çocuk, Aile Yardımı İle İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Tutarlardaki İstisna Tutarları

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

 

-Yemek parası:
1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında; 54,90 TL x % 6 = 3,29 TL(Günlük)

 

- Çocuk zammı:
1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında; 1.647,00 TL x % 2 = 32,94 TL (Aylık)


657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında olanların gerekli şartlara haiz her bir çocuğu için;

1.647,00 TL x % 4 = 65,88 TL (Aylık)

 

- Aile zammı (yardımı):

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında; 1.647,00 TL x %10 = 164,70 TL(*) (Aylık)


657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında olanların gerekli şartlara haiz eşi için;

1.647,00 TL x % 20 = 329,40 TL (Aylık)

 

Prime Esas Kazanç Tutarları

Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Özel sektörde:

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı: 54,90 TL
Aylık kazanç alt sınırı: 1.647,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 356,85 TL
Aylık Kazanç Üst Sınırı: 10.705,50 TL

 


b) Kamu sektöründe:

15/12/2015 - 14/1/2016 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 42,45 TL x 16 gün = 679,20 TL
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 54,90 TL x 14 gün = 768,60 TL
15/12/2015-14/1/2016 devresi için: 679,20 TL + 768,60 TL = 1.447,80 TL

 

15/12/2015 - 14/1/2016 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 275,93 TL x 16 gün = 4.414,88 TL
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 356,85 TL x 14 gün = 4.995,90 TL
15/12/2015-14/1/2016 devresi için: 4.414,88 TL + 4.995,90 TL = 9.410,78 TL

 

15/1/2016 ila 14/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı: 1.647,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 10.705,50 TL

Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

 

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı: 27,45 TL
Aylık kazanç tutarı: 823,50 TL

 

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
15/12/2015 - 14/1/2016 dönemi için;
2015 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 42,45 TL x %50 = 21,23 TL
2016 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 54,90 TL x %50 = 27,45 TL,
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 21,23 TL x 16 gün =339,68 TL,
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 27,45 TL x 14 gün = 384,30 TL

 

15/12/2015-14/1/2016 devresi için: 339,68 TL + 384,30 TL = 723,98 TL

 

15/1/2016 ila 14/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı: 27,45 TL
Aylık kazanç tutarı: 823,50 TL

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager